1. Allmänt

Vi på Ergo-Tek vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Ergo-Tek samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades eller ändras.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Finansiell information såsom kreditupplysningar.
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
 • Användargenererade data om din interaktion med Ergo-tek webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

3. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

3.1 Ergo-Tek samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker Ergo-Teks hemsida, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Ergo-Tek och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Ergo-Tek och för att Ergo-Tek ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

3.2 Om du är innehavare av ett Ergo-Tek konto samlar Ergo-Tek även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på Ergo-Teks webbplats.

3.3 Ergo-Tek samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Ergo-Teks Cookiepolicy.

4. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Ergo-Tek samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

a) Hantera beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt de allmänna försäljningsvillkoren. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

b) Tillhandahålla och hantera Ergo-Tek konto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

c) Hantera ärenden som kommer in till Ergo-Teks kundtjänst eller andra supportfunktioner

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Ergo-Teks aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

5. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att Ergo-Tek ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

a) Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Ergo-Tek, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

b) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt de allmänna försäljningsvillkoren. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Ergo-Tek registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning om du väljer faktura som betalningssätt så vi kan säkerställa din betalningsförmåga.

c) Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Ergo-Tek bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade.

d) Samtycke

Denna grund innebär att vi behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

6.1 Ergo-Tek kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

6.2 Ergo-Tek sparar personuppgifter kopplade till ditt Ergo-tek konto så länge du är aktiv genom att interagera med Ergo-Tek på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer Ergo-tek kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla Ergo-tek kontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas.

7. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Ergo-Tek hanterar dina personuppgifter inom EU/EES.

8. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

8.1 Ergo-Tek ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på Ergo-Tek vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av.

b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Ergo-Tek är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c) Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Ergo-Tek tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Ergo-Tek omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Ergo-Tek har gjort och det saknas berättigat intresse för Ergo-Tek eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Ergo-Tek ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

d) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Ergo-Tek och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

e) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Ergo-Tek utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas. Vid begränsning av behandling ska personuppgifter bara behandlas, med undantag för lagring, när följande föreligger:

 1. Den registrerade har gett samtycke till behandling
 2. Ergo-Tek behöver utöva eller skydda sig mot rättsliga anspråk
 3. För att skydda fri- och rättigheter av en annan registrerad eller juridisk person
 4. För skäl av allmän vikt för Europeiska unionen eller medlemsland

f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När Ergo-Tek behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot Ergo-Teks intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Ergo-Tek om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Ergo-Tek fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen.

Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Ergo-Tek har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

10. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

10.1 Den senast uppdaterade versionen av Ergo-Teks integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

10.2 Ergo-Tek har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Ergo-Teks webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt Ergo-Tekskonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

11. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Vänligen kontakta kundservice på 0707-27 36 65 eller skicka e-post till info@ergo-tek.se